Obchodné podmienky

Podmienky využívania služby PARKIO

I.Úvodné ustanovenia

1.Tieto "Podmienky využívania služby PARKIO" upravujú práva a povinnosti PoPoužívateľov a Prevádzkovateľa služby PARKIO.eu v súvislosti s poskytovaním a využívaním služby PARKIO, ako aj podmienky a spôsob využívania služby PARKIO.

2.Tieto "Podmienky využívania služby PARKIO" sú záväzné pre každého Používateľa, ktorý sa zaregistroval ako Používateľ služby PARKIO prostredníctvom internetu (čl. IV.), alebo iným spôsobom registrácie, ak Prevádzkovateľ iný spôsob registrácie umožní a podmienky iného spôsobu registrácie verejne oznámi. Používateľ je zodpovedný za dodržiavanie týchto "Podmienok využívania služby PARKIO" osobami, ktorým umožnil využívať technické prostriedky (napr. Applikácia Parkio) identifikujúce Používateľa v službe PARKIO. Používateľ zodpovedá aj za zneužitie technických prostriedkov (napr. Aplikácia Parkio) identifikujúcich Používateľa v službe PARKIO až do okamihu zablokovania používateľského účtu (čl. VIII. bod 1. a bod 3.). Používateľ berie na vedomie, že základným a rozhodujúcim identifikačným údajom Používateľa pre systém PARKIO je emailová adresa, ktorú uviedol v procese registrácie v službe PARKIO (čl. IV.) alebo kedykoľvek neskôr.
3.Používateľ sa zaväzuje využívať službu PARKIO v súlade s týmito "Podmienkami využívania služby PARKIO" a pokynmi a podmienkami uvedenými na ich základe na www.parkio.eu

4.Prevádzkovateľ je v zmluvnom vzťahu s Parkovacími spoločnosťami a Obcami špecifikovanými na www.parkio.eu, ktoré využívajú infraštruktúru Prevádzkovateľa v rámci služby PARKIO, a ktoré akceptujú spôsob úhrady parkovacích poplatkov využitím služby PARKIO. Prevádzkovateľ poskytuje službu PARKIO výlučne vo vzťahu k Prevádzkovateľom určeným Parkovacím spoločnostiam a Obciam, a je oprávnený kedykoľvek rozsah týchto subjektov rozšíriť alebo zúžiť.

5.Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne rozhodnúť o zmene alebo doplnení týchto "Podmienok využívania služby PARKIO"; tieto zmeny alebo doplnenia nadobudnú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na www.parkio.eu, ak Prevádzkovateľ neurčí dlhšiu lehotu. Za zmenu sa na účely podľa predchádzajúcej vety nepovažuje zmena výšky parkovacích poplatkov Parkovacími spoločnosťami a Obcami alebo iných podmienok, ktoré sú mimo sféry vplyvu Prevádzkovateľa (napr. zmena legislatívy) a tieto sú účinné dňom určeným subjektom, ktorý o nich oprávnene rozhodol.

6.Služba PARKIO v súčasnosti prebieha na základe Mobilnej aplikácie pe Android a iOS; v prípade ak budú na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa v budúcnosti využívané porovnateľné technológie a to bez ohľadu na ich technickú podstatu budú pre ich využitie platiť tieto "Podmienky využívania služby PARKIO" analogicky.

7.Poplatky svojho mobilného operátora alebo iného subjektu umožňujúceho zaslanie platby alebo SMS alebo iné, Používateľom Prevádzkovateľovi znáša vždy Používateľ.


II.Služba PARKIO

1.Služba PARKIO je službou mobilnej aktivácie elektronických parkovacích poukážok respektíve elektronických parkovacích lístkov, ktorá umožňuje Používateľovi realizovať úhrady parkovacích poplatkov Parkovacím spoločnostiam a Obciam prostredníctvom Kreditov predplatených u Prevádzkovateľa alebo priamou platbou pomocou bankovej karty; úhrada sa realizuje na základe zadania rezervácie alebo okamžitej platby prípadne inak v aplikácii PARKIO.

2.Služba PARKIO je Používateľovi dostupná po jednorazovej registrácii na www.parkio.eu a zakúpení dostatočného počtu Kreditov alebo zadaní platobných údajov bankovej karty pre úhradu parkovacích poplatkov. Kredity zakúpi Používateľ od Prevádzkovateľa.

3.Služba PARKIO je dodatočná služba k už existujúcim zariadeniam a spôsobom vykonávania úhrad parkovacích poplatkov Parkovacím spoločnostiam a Obciam zúčastneným na službe PARKIO. Všetky prípustné formy úhrad parkovacích poplatkov ako aj ich výška sú určované individuálne každou jednotlivou Parkovacou spoločnosťou a Obcou nezávisle na Prevádzkovateľovi; služba PARKIO je paralelnou službou zvyšujúcou komfort Používateľa pri úhrade parkovacích poplatkov, v žiadnom ohľade však služba PARKIO nevylučuje iné Parkovacími spoločnosťami alebo Obcami určené spôsoby úhrad parkovacích poplatkov.
4.V rámci služby PARKIO Prevádzkovateľ nezabezpečuje platobný styk ani nevykonáva akékoľvek bankové činnosti, vykonáva výlučne predaj Kreditov Používateľom alebo priamej rezervácie parkovacieho času, do výšky hodnoty čerpania ktorých prepláca Parkovacím spoločnostiam a Obciam parkovacie poplatky na základe zadania rezervácie alebo okamžitej platby prípadne inak v aplikácii PARKIO.

5.Za službu PARKIO neuhrádza Používateľ Prevádzkovateľovi žiadnu s parkovaním spojenú dodatočnú odmenu nad rámec parkovacieho poplatku určeného Parkovacou spoločnosťou alebo Obcou; tým nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na úhradu Doplnkových služieb a manipulačného poplatku v prípade Redemácie kreditov.

III.Vymedzenie pojmov

Ak nie je v týchto "Podmienkach využívania služby PARKIO" uvedené inak, majú nižšie uvedené pojmy v texte "Podmienok využívania služby PARKIO" a to bez ohľadu na gramatický tvar nasledujúci význam:

Prevádzkovateľ: Spoločnosť Parkio systems ltd., so sídlom: Krížna 4, 811 07 Bratislava, IČO: 582361, 306 Cathedral Court, New Street South, Dublin 8, ktorá prevádzkuje službu PARKIO. Prevádzkovateľ poskytuje infraštruktúru služby a vykonáva prenos dát vznikajúcich v procese aktivácie platby elektronických parkovacích poukážok alebo parkovacích lístkov bez toho, aby vystupoval ako predajca parkovacej doby alebo poskytovateľ parkovacej plochy. Prevádzkovateľ hodnotu Používateľom čerpaných Kreditov poukáže Parkovacej spoločnosti alebo Obci na základe osobitne medzi nimi dohodnutých podmienok.

Používateľ: Fyzická osoba alebo Právnická osoba, ktorá využíva infraštruktúru poskytovanú Prevádzkovateľom v rámci služby PARKIO, aby prostredníctvom aktivácie elektronických parkovacích poukážok alebo parkovacích lístkov zabezpečila úhradu parkovacích poplatkov Parkovacím spoločnostiam alebo Obciam. Zaparkovaním motorového vozidla na spoplatnenom mieste alebo aktiváciou elektronickej parkovacej poukážky alebo elektronického parkovacieho lístka vstupuje Používateľ do právneho vzťahu s Parkovacou spoločnosťou alebo Obcou v závislosti na tom, aké parkovacie miesto mieni využiť.

Parkovacia spoločnosť: Právnická alebo fyzická osoba poskytujúca parkovaciu plochu za odplatu. Zaparkovaním motorového vozidla Používateľom na Parkovacou spoločnosťou spoplatnenom parkovacom mieste alebo aktiváciou elektronickej parkovacej poukážky alebo elektronického parkovacieho lístka vstupuje Parkovacia spoločnosť do právneho vzťahu s Používateľom.

Obec: Právnická osoba majúca postavenie Obce v právnom zmysle prípadne mestská časť Obce, ak má podľa zákona postavenie Obce, ktorá spoplatňuje využívanie verejných parkovacích plôch v územnom obvode obce. Zaparkovaním motorového vozidla Používateľom na Obcou spoplatnenom mieste alebo aktiváciou elektronickej parkovacej poukážky alebo elektronického parkovacieho lístka vstupuje Obec do právneho vzťahu s Používateľom.
Kredit: Na účely služby PARKIO definovaná premenná kde 1 Kredit = 1 EUR (vrátane DPH) uhradenej Používateľom Prevádzkovateľovi. Pri využití služby PARKIO sa na základe Potvrdzujúcej SMS zníži počet Kreditov zakúpených Používateľom a to adekvátne výške parkovacieho poplatku požadovaného Parkovacou spoločnosťou alebo Obcou v lokalite určenej Aktivačnou SMS. Analogicky sa počet Kreditov zníži pri čerpaní iných spoplatňovaných služieb v súvislosti so službou PARKIO (napr. manipulačný poplatok pri Redemácii kreditov, Doplnkové služby).

Redemácia kreditov: Vrátenie finančnej hodnoty Používateľom nespotrebovaných Kreditov na základe písomnej žiadosti Používateľa po znížení o manipulačný poplatok v zmysle Cenníka.

Doplnková služba: Služby osobitne aktivované Používateľom na www.parkio.eu ak sú Prevádzkovateľom poskytované (napr. ,zasielanie faktúr a pod.).

Cenník: Na www.parkio.eu aj v mobilných aplikáciach PARKIO, uverejnené výšky parkovacích poplatkov Parkovacích spoločností a Obcí ako aj ceny Doplnkových služieb a manipulačných poplatkov Prevádzkovateľa.
Preferované evidenčné číslo vozidla: Evidenčné číslo pridelené motorovému vozidlu, ktoré Používateľ prevažne využíva a v súvislosti s parkovaním ktorého využívanie služby PARKIO z uvedeného dôvodu najčastejšie predpokladá. Preferované evidenčné číslo vozidla je pri registrácii povinný údaj.


IV.Registrácia Používateľa

1.Využívať službu PARKIO sú oprávnené osoby spôsobilé na právne úkony po zaregistrovaní sa na adrese www.parkio.eu. Registrácia sa uskutočňuje uvedením nasledovných údajov:
a)Prihlasovacieho mena pre komunikáciu so sytémom cez webové rozhranie v sieti internet;
b)Hesla určeného Používateľom pre prístup k vyhradeným častiam systému cez webové rozhranie,
c)Mena, priezviska a titulu, alebo obchodného mena alebo názvu Používateľa ,
d)e-mailovej adresy pre komunikáciu, pokiaľ ju Používateľ má zriadenú,
f)Preferovaného evidenčného čísla vozidla

2.Za správnosť a úplnosť údajov požadovaných pri registrácii zodpovedá v celom rozsahu Používateľ.
3.Prevádzkovateľ je oprávnený zamietnuť registráciu Používateľa . Maloletí užívatelia, alebo osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony sú z využívania služby vylúčení.
4.Predpokladom využívania služby PARKIO je vykonanie úhrady ceny Kreditov Používateľom Prevádzkovateľovi pri, alebo kedykoľvek po registrácii Používateľa v službe PARKIO. Počet Kreditov je Používateľ oprávnený kedykoľvek dopĺňať zakúpením Kreditov za účelom zachovania svojej bonity na účely úhrady parkovacích poplatkov v službe PARKIO (v prípade nedostatočného počtu Kreditov pre úhradu požadovanej doby parkovania v požadovanom mieste parkovania systém neodošle Potvrdzovaciu SMS a nárok na využitie služby PARKIO pre tento prípad nevzniká).
5.Registráciou Používateľ vyjadruje výslovný súhlas s týmito "Podmienkami využívania služby PARKIO". Úspešným ukončením procesu registrácie vzniká medzi Prevádzkovateľom a Používateľom Zmluva o využívaní služieb PARKIO, ktorá sa spravuje týmito "Podmienkami využívania služby PARKIO".
6.Používateľovi bude umožnené využívanie služby PARKIO bezprostredne po pripísaní ceny Kreditov na účet Prevádzkovateľa a rozpoznaní tejto skutočnosti automatickým systémom Prevádzkovateľa, alebo priradením došlej platby operátorom Prevádzkovateľa, v prípade, že systém z akejkoľvek príčiny platbu nerozpozná (čl. V.).

V.Využívanie služby

1.Pri začatí parkovania a pred prvým opustením vozidla Používateľ zašle Aktivačnú SMS.

2.Aktivačná SMS musí vždy obsahovať požadovanú dobu parkovania a to v minútach alebo hodinách v súlade s pokynmi na www.parkio.eu. Ak nie sú v Aktivačnej SMS uvedené iné údaje okrem doby parkovania, systém eviduje lokalitu parkovania v súlade s Preferovanou lokalitou a Preferovaným evidenčným číslom vozidla, ktoré zadal Používateľ pri registrácii v službe PARKIO. Ak Používateľ mieni parkovať v inej ako Preferovanej lokalite alebo uhrádzať parkovací poplatok pre parkovania vozidla s iným ako Preferovaným evidenčným číslom vozidla, je povinný v Aktivačnej SMS uviesť údaj o lokalite parkovania a o evidenčnom čísle parkovaného vozidla, inak bude úhrada parkovacieho poplatku realizovaná vo vzťahu k prednastaveným preferovaným údajom.


3.Používateľ berie na vedomie, že lokalizácia Používateľa systémom PARKIO nie je možná a ak aktivácia elektronickej parkovacej poukážky resp. elektronického parkovacieho lístka zlyhá alebo bude vykonaná nesprávne v dôsledku chybného alebo systémomnerozpoznaného zadania lokality parkovania v Aktivačnej SMS, nepreberá Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

4.Používateľ berie na vedomie, že plne zodpovedá za správne a úplné uvedenie evidenčného čísla vozidla. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť v prípade chybného alebo neúplne zadaného evidenčného čísla vozidla a to ako pri zadaní preferovaného evidenčného čísla vozidla pri registrácií, tak iného, než preferovaného čísla v Aktivačnej SMS a z toho vyplývajúce nesprávne alebo neúčinné aktivovanie elektronickej parkovacej poukážky resp. elektronického parkovacieho lístka.

5.Odoslanú Aktivačnú SMS nie je možné zrušiť ani modifikovať jej obsah a teda nie je možné zrušiť odúčtovanie výške parkovacieho poplatku zodpovedajúceho počtu Kreditov Používateľa . V prípade chybných údajov v Aktivačnej SMS je Používateľ povinný zaslať novú Aktivačnú SMS; obsah predchádzajúcej vety tým nie je dotknutý. Správnosti vyplnenia Aktivačnej SMS je Používateľ povinný venovať náležitú pozornosť a preberá za ňu jej odoslaním výhradnú zodpovednosť.
6.Systém potvrdí Aktivačnú SMS zaslaním Potvrdzujúcej SMS. Potvrdzujúca SMS preukazuje platnú aktiváciu elektronickej parkovacej poukážky resp. elektronického parkovacieho lístka. V prípade nedostatočného počtu Kreditov pre úhradu požadovanej doby parkovania v určenej lokalite parkovania nebude Potvrdzujúca SMS zaslaná a parkovanie nebude kryté; v takomto prípade môže byť Používateľovi zaslaná SMS o nedostatočnej bonite. Potvrdzujúca SMS je pri obvyklých prenosových časoch a funkčnosti prenosového systému prevádzkovaného mobilnými operátormi doručovaná maximálne do 3 minút od odoslania, spravidla však do niekoľkých sekúnd. V prípade nedoručenia Potvrdzujúcej SMS je Používateľ povinný kontaktovať technickú podporu systému PARKIO (tzv. HELP DESK) podľa pokynov uvedených na www.parkio.eu a využiť iný spôsob úhrady parkovacieho poplatku akceptovaný Parkovacou spoločnosťou alebo Obcou.

7.Výšku parkovacieho poplatku pre konkrétnu lokalitu a dobu parkovania určuje Parkovacia spoločnosť resp. Obec. Používateľ berie na vedomie, že pred využitím služby PARKIO sa musí informovať o príslušnej výške parkovacieho poplatku; odoslaním Aktivačnej SMS Používateľ bezvýhradne akceptuje výšku parkovacieho poplatku a podmienky parkovania určené Parkovacou spoločnosťou resp. Obcou aktuálne v mieste a čase.

8.Údaje o Parkovacích spoločnostiach a Obciach zapojených do systému PARKIO sú uvedené na www.parkio.eu a to vrátane výšky nimi určených parkovacích poplatkov. Prevádzkovateľ nepreveruje správnosť informácií, ktoré sú mu Obcou alebo Parkovacou spoločnosťou poskytované za účelom ich uvedenia na www.parkio.eu a teda tieto iba preberá a nezodpovedá za ich obsah.

9.V prípade, ak Obec alebo Parkovacia spoločnosť výšku poplatkov za parkovanie určuje odlišne napr. určením rôznych parkovacích poplatkov podľa zóny parkovania a Používateľ v Aktivačnej SMS uvedie lokalitu parkovania avšak neuvedie platný údaj o zóne parkovania, aktivuje sa automaticky elektronický parkovací lístok resp. elektronická parkovacia poukážka pre zónu z najvyšším parkovacím poplatkom.

10.Obce a Parkovacie spoločnosti obvykle spoplatňujú parkovanie v začatých stanovených časových intervaloch (najčastejšie hodina, pol hodina, 15 a 20 minút) a ich celých násobkoch. Preto nie je možné Aktivačnou SMS aktivovať parkovací lístok resp. parkovaciu poukážku pre kratší čas, ako je najmenší takto stanovený časový interval alebo jeho celý násobok. V prípade, že Používateľ uvedie v Aktivačnej SMS časový údaj o dĺžke parkovania nespĺňajúci túto podmienku, aktivuje sa automaticky elektronický parkovací lístok alebo poukážka na najbližší možný vyšší časový interval, než uviedol Používateľ v Aktivačnej SMS, alebo sa parkovací lístok neaktivuje a Používateľovi príde miesto Potvrdzujúcej SMS Chybová SMS a je nutné zaslať novú Aktivačnú SMS so správnymi údajmi.

11.Používateľ nemá voči Obci, Parkovacím spoločnosti ani Prevádzkovateľovi nárok na vrátenie platby alebo neodúčtovanie Kreditov zodpovedajúce Používateľom nespotrebovanej dobe parkovania uvedenej v Aktivačnej SMS potvrdenej Potvrdzujúcou SMS.

12.V prípade, ak si Používateľ aktivoval Doplnkovú službu Upozorňujúca SMS bude mu Prevádzkovateľom za odplatu v zmysle Cenníka (odpočítaním z predplatených Kreditov Používateľa ) zaslaná 10 minút pred uplynutím aktuálne aktivovanej doby parkovania notifikácia o blížiacom sa uplynutí aktuálne potvrdenej Aktivačnej SMS.

13.Používateľ je oprávnený kedykoľvek predĺžiť dobu kontinuálneho parkovania zaslaním novej Aktivačnej SMS pred uplynutím doby parkovania podľa aktuálne potvrdenej Aktivačnej SMS. Odporúča sa zaslanie novej SMS aspoň 5 minút pred uplynutím parkovania podľa aktuálne potvrdenej Aktivačnej SMS, doba parkovania podľa novej Aktivačnej SMS sa zaradí kontinuálne bezprostredne za predchádzajúcu a to bez akéhokoľvek časového prekrytia. Ustanovenia o Potvrdzujúcej SMS sa použijú rovnako aj v prípade podľa tohto bodu. Pri predlžovaní kontinuálnej doby parkovania podľa tohto bodu, ako aj pri prvotnom zaparkovaní je Používateľ povinný sa ubezpečiť, že si neaktivuje parkovanie na dobu dlhšiu, než je prípadnou lokálnou úpravou, alebo dopravným značením povolené maximálne kontinuálne parkovanie (čl. VI. bod 14.).

14.Používateľ je pri využívaní služby PARKIO povinný dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na využívanie verejných parkovacích plôch ako aj pravidlá cestnej premávky a pokyny policajných orgánov. Osobitne musí Používateľ dodržať ustanovenia o maximálne prípustnej dobe odstavenia vozidla v zónach s obmedzenou dobou parkovania; zodpovednosť nesie Používateľ. V prípade využitia parkovacích plôch Parkovacích spoločností je Používateľ povinný dodržať podmienky užívania stanovené príslušnou Parkovacou spoločnosťou.

15.Snahou Prevádzkovateľa je vysoká dostupnosť služby PARKIO. Používateľ berie na vedomie, že služba PARKIOje založená na prenose rádiovým vlnami a teda Prevádzkovateľ sa nemôže zaručiť za neprerušené a bezporuchové fungovanie služby, najmä technického systému, ktorý je základom služby, vrátane potrebných mobilných prenosových zariadení, alebo za určité doby prenosu a prenosné kapacity, ako napríklad v prípade SMS. V prípade nedostupnosti služby PARKIO treba využiť dostupné primárne možnosti úhrady parkovacích poplatkov určené príslušnou Obcou alebo Parkovacou spoločnosťou (napr. parkovacie automaty, listinné parkovacie lístky a pod.).

16.Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za konanie ani prípadné pochybenia kontrolných orgánov, ktoré Obec alebo Parkovacie spoločnosti používajú na výkon kontroly úhrady parkovacích poplatkov.

17.Používateľ je oprávnený využívať bezplatný elektronický prístup do vyznačenej časti na www.parkio.eu obsahujúcej prehľad o Používateľom aktivovaných a Prevázkovateľom potvrdených parkovaniach uskutočnených systémom, ako aj o pohyboch a stave Kreditov aktuálne využiteľných Používateľom.

VI.Realizácia úhrady parkovacieho poplatku

1.Prevádzkovateľ vykonáva zúčtovanie parkovacích poplatkov na základe osobitných zmluvných vzťahov uzavretých s Obcou alebo Parkovacou spoločnosťou a to úhradou Používateľom využitej doby parkovania na základe Potvrdzujúcej SMS iniciovanej Aktivačnou SMS. Úhrada je vykonávaná Prevádzkovateľom na účet Obce alebo Parkovacej spoločnosti a to v zúčtovacích obdobiach a za podmienok dojednaných osobitne medzi Prevádzkovateľom a Obcou alebo Parkovacou spoločnosťou.
2.O výšku parkovacieho poplatku sa zníži počet Kreditov zakúpených Používateľom u Prevádzkovateľa a to okamihom odoslania Potvrdzujúcej SMS Prevádzkovateľom Používateľovi.

VII.Bezpečnosť a zodpovednosť Používateľa

1.Používateľ je povinný bezpečne nakladať so svojim mobilným telefónom. Za bezpečné nakladanie nemožno považovať predovšetkým zanechanie mobilného telefónu (SIM karty) v odstavenom vozidle alebo v miestnostiach alebo na miestach, do ktorých bez značného úsilia môžu získať prístup nepovolané tretie osoby.
2.Používateľ je povinný mať mobilný telefón trvale zabezpečený. V prípade podozrenia, že došlo k sprístupneniu telefónu neoprávneným tretím osobám, je Používateľ povinný bezodkladne vykonať nápravu. Rovnako je Používateľ povinný uchovávať v tajnosti prístupové heslo zadané pri registrácii pre využívanie osobnej Používateľskej oblasti na www.parkio.eu a v prípade podozrenia, že došlo k sprístupneniu hesla neoprávneným tretím osobám vykonať bezodkladne zmenu prístupového hesla.
3.Ak dôjde v službe PARKIO k aktivácii elektronických parkovacích lístkov resp. elektronických parkovacích poukážok s použitím mobilného telefónu, zodpovedá Používateľ za každé takéto použitie bez ohľadu na skutočnosť, aká osoba fakticky prostredníctvom takéhoto koncového zariadenia so systémom PARKIO komunikuje, a znáša všetky náklady na parkovacie poplatky, vyjadrené odpočítaním zodpovedajúceho počtu Kreditov, ktoré takto vznikli a to až do okamihu vykonania zablokovania karty Používateľom.
4.Používateľ súhlasí s tým, aby mu boli akékoľvek oznámenia Prevádzkovateľa a to vrátaneprávne významných, zasielané prostredníctvom správ email, SMS alebo iných elektronických médií. Ak Používateľ neoznámi Prevádzkovateľovi zmenu svojich údajov aktuálne zadaných Používateľom v službe PARKIO (v rozsahu vyžadovanom pri registrácii), potom sa považujú za doručené oznámenia Prevádzkovateľa zaslané na poslednú Používateľom v službe PARKIO zadanú adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.


VIII.Ukončenie Zmluvy o využívaní služieb PARKIO

1.Používateľ je oprávnený Zmluvu o využívaní služieb PARKIO (čl. IV. bod 5.), kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu vypovedať a to písomne zaslaním na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailom zaslaným na adresu admin@parkio.eu ; výpovedná doba je 7 dní odo dňa doručenia výpovede Prevádzkovateľovi. V prípade výpovede podľa predchádzajúcej vety sa primerane použijú ustanovenia o Redemácii kreditov (čl. V. bod 5.) za účelom preukazného a správneho vrátenia hodnoty Používateľom nespotrebovaných Kreditov; požiadavka písomnej formy žiadosti o Redemáciu kreditov musí byť bezpodmienečne dodržaná.
2.Prevádzkovateľ osobitne upozorňuje, že Používateľ nie je povinný pre zachovanie trvania Zmluvy o využívaní služieb PARKIO (čl. IV. bod 5.) udržiavať akúkoľvek úroveň zakúpených Kreditov. Používateľ tak môže byť zaregistrovaný a službu PARKIO nevyužívať bez vplyvu na trvanie zmluvného vzťahu.

3.Prevádzkovateľ je oprávnený Zmluvu o využívaní služieb PARKIO (čl. IV. bod 5.) vypovedať kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu a to zaslaním oznámenia Používateľovi v súlade s čl. VIII. bod 5. týchto"Podmienok využívania služby PARKIO"; výpovedná doba je 7 dní od vykonania oznámenia. Pre vrátenie hodnoty Používateľom prípadne nespotrebovaných Kreditov sa primerane použijú ustanovenia o Redemácii kreditov (čl. V. bod 7.); požiadavka písomnej formy žiadosti o redemáciu musí byť bezpodmienečne dodržaná.

4.Prevádzkovateľ vykoná blokáciu Používateľa v službe PARKIO v prípade ukončenia Zmluvy o využívaní služieb PARKIO.

5.S vykonaním zablokovania Používateľa v službe Prevádzkovateľom nie je bez pristúpenia ďalšej právnej skutočnosti predpokladanej týmito "Podmienkami využívania služby PARKIO" spojené ukončenie Zmluvy o využívaní služieb PARKIO (čl. IV. bod 5.).


IX.Zodpovednosť Prevádzkovateľa

1.Zodpovednosť Prevádzkovateľa za akúkoľvek škodu vzniknutú Používateľovi je vylúčená v prípade, ak Prevádzkovateľ vedome neporušil svoju povinnosť pri prevádzkovaní služby PARKIO vyplývajúcu z týchto "Podmienok využívania služby PARKIO" ako aj v prípade, ak Používateľ nepostupoval v súlade s týmito "Podmienkami využívania služby PARKIO" alebo ich porušil.

2.Je vylúčená akákoľvek zodpovednosť Prevádzkovateľa za prerušenia, zlyhania alebo omeškania prenosu dát a ciest dátového prenosu, poškodenia dát, skrátenia dát, poškodenia alebo skrátenia obsahu prenášaných dát a informácií v súvislosti s využitím služby PARKIO.

3.Prevádzkovateľ nie je mobilným operátorom ani poskytovateľom prenosu dát v internetovej sieti a za akékoľvek následky vyplývajúce z nedostatočného alebo nesprávneho alebo nestabilného poskytovania ich služieb nenesie zodpovednosť.

4.Vylučuje sa zodpovednosť Prevádzkovateľa za akýkoľvek ušlý zisk.

5.Používateľ je vždy povinný vykonať opatrenia potrebné na predchádzanie hroziacej škode a zmiernenie jej rozsahu a to spôsobom konania vyplývajúcim z jednotlivých ustanovení týchto "Podmienok využívania služby PARKIO" a takýto spôsob konania z ich textu nevyplýva tak iným primeraným a účelným spôsobom.


X.Spracovanie osobných údajov

1.Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spravovaním svojich osobných údajov poskytnutých Používateľom pri registrácii v službe PARKIO alebo kedykoľvek neskôr pri zmene týchto údajov Používateľom.

2.Prevádzkovateľ nepoužije osobné údaje Používateľa na iné účely než na účely súvisiace s poskytovaním služby PARKIO a tieto neposkytne tretím osobám bez súhlasu Používateľa okrem prípadu, ak Prevádzkovateľovi poskytnutie týchto údajov ukladá právny predpis alebo rozhodnutie príslušného orgánu.

3.Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje Používateľa použiť aj za účelom zasielania o oboznamovania Používateľa s novými možnosťami služby PARKIO alebo inými službami Prevádzkovateľa v oblasti mobilnej úhrady tovarov a služieb.


XI.Záverečné ustanovenia

1.Tieto "Podmienkami využívania služby PARKIO" a tým aj Zmluva o využívaní služieb PARKIO, ktorej obsah vyjadrujú (čl. IV. bod 5.) sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.Pre platnosť a záväznosť týchto "Podmienok využívania služby PARKIO" sa nevyžaduje ich uzavretie v písomnej listinnou formou vyjadrenej forme.